aboutus
QC Hồ sơ
Các cơ sở tiên tiến cho phép chúng tôi triển khai một hệ thống một cửa để sản xuất và đảm bảo chất lượng đối với

Khóa học của toàn bộ chu trình sản xuất. Chúng tôi hoạt động 3 dây chuyền sản xuất chính cho các mặt hàng bao gồm các turnstile, rào cản

Cổng và cổng điều hành. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng thiết bị kiểm tra tiên tiến và các phương pháp kiểm tra khác nhau trong tất cả các sản xuất

Quy trình, từ kiểm tra vật liệu đến, qua từng quy trình sản xuất, để phát hiện sản phẩm hoàn chỉnh và

Thử nghiệm. Việc sản xuất và thử nghiệm sản phẩm được thực hiện theo hình thức nghiêm ngặt với chất lượng ISO quốc tế

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý, cho phép công ty của chúng tôi được chứng nhận ISO. Trong khi đó, sản phẩm của chúng tôi đã kiếm được

Đánh dấu CE.

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc