aboutus
QC Hồ sơ

Các cơ sở tiên tiến cho phép chúng tôi thực hiện một hệ thống một cửa để sản xuất và đảm bảo chất lượng trong toàn bộ chu trình sản xuất. Chúng tôi vận hành 3 dây chuyền sản xuất chính cho các mặt hàng bao gồm cửa quay, cổng rào và nhà điều hành cổng. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng thiết bị thử nghiệm tiên tiến và các phương pháp thử nghiệm khác nhau trong tất cả các quy trình sản xuất, từ kiểm tra nguyên liệu đến, qua từng quy trình sản xuất, đến phát hiện và thử nghiệm thành phẩm. Việc sản xuất và thử nghiệm sản phẩm được thực hiện với sự tuân thủ nghiêm ngặt với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO, cho phép công ty chúng tôi được chứng nhận ISO. Trong khi đó, các sản phẩm của chúng tôi đã đạt được dấu CE.

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc